Program rozvoja obce

Aktuálna ponuka - spracovanie PHSR podľa novej metodiky

V zmysle novely zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 309/2014 Z.z. je potrebné vypracovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) podľa novej metodiky do konca roka 2015. Prečo využiť našu pounuku na spracovanie PHSR?

  • máme 12-ročné skúsenosti s tvorbou PHSR obcí
  • aplikujeme progresívne poznatky z našich výskumných aktivít
  • zaoberáme sa aj väzbami s ostatnými plánovacími dokumentmi, najmä územným plánom
  • získate dokument s vysokou úžitkovou hodnotou s hlavnými výstupmi na atraktívnom prezentačnom postri

Čo je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce?

Program rozvoja má charakter strednodobého rozvojového dokumentu. Je nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o budúcnosti svojej obce. Je komplexným dokumentom - poskytuje celkový pohľad na rozvoj obce, pričom sa sa podrobnejšie zaoberá ekonomickými a sociálnymi aspektmi. Tým vypĺňa medzeru, ktorú ponecháva systém územného plánovania zameraný na riešenie fyzického rozvoja územia. Z právneho hľadiska je dokumentom koordinačným a nemá charakter všeobecne záväzného predpisu.

hore