Program rozvoja obce

Princípy tvorby programu rozvoja obce

Naše princípy, ktoré aplikujeme pri tvorbe PHSR obcí:

  • komplexný prístup a pochopenie kontextu
  • koncentrácia na priority
  • úsilie o dosiahnutie konsenzu
  • plánovací horizont presahuje dĺžku volebného obdobia
  • spojenie profesionalizmu a miestnych znalostí (kombinácia expertnej a komunitnej metódy)

Aplikáciou týchto princípov garantujeme dosiahnutie kvalitného výstupu s vysokou úžitkovou hodnotou.

Proces tvorby programu rozvoja obce je interaktívnym procesom, na ktorom participujú mnohí aktéri. Program rozvoja by teda mal byť výsledkom spolupráce:

  • politickej reprezentácie obce na čele so starostom
  • obyvateľov obce a ďalších kľúčových aktérov
  • odborníkov poskytujúcich asistenciu a metodické vedenie

Proces obstarávania programu rozvoja je plne v kompetencii obce, ktorá dokument vypracúva i schvaľuje. V porovnaní s územnoplánovacou legislatívou je jeho legislatívna definícia voľnejšia. Môžeme preto aplikovať aj inovatívne a kreatívne prístupy a proces prispôsobiť špecifickým podmienkam danej obce.

hore