Program rozvoja obce

Postup a proces tvorby programu rozvoja obce

Podstatu strategického plánovania najlepšie vystihujú tri otázky, na ktoré sa snaží odpovedať:

  • kde sme teraz?
  • kde chceme byť?
  • ako sa tam dostaneme?

Týmto otázkam zodpovedá základná štruktúra dokumentu, ktorý tvorí:

  • analytická časť
  • strategická časť
  • implementačná časť (programová+realizačná+finančná časť)

Analýza situácie obce zahŕňa informácie o všetkých dôležitých oblastiach života obce, pričom sa sústreďuje len na rozhodujúce faktory a kľúčové prvky.

Ďalším krokom je syntéza parciálnych analýz použitím SWOT analýzy, ktorá poskytuje celostný pohľad na situáciu obce - jej silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby. Priamo pomáha definovať najvhodnejšie ciele, ktoré môžu využiť pozitívne rozvojové impulzy a eliminovať negatívne vyhliadky a problémy.

Hlavným pilierom stratégie rozvoja obce je strategická vízia. Je predstavou o tom, ako by mala obec v budúcnosti vyzerať. Vízia sa ďalej dekomponuje na viacero čiastkových (strategických) cieľov. Tieto však nemajú charakter "hotových" návrhov, ale reprezentujú istú filozofiu prístupu k riešeniu problémov.

Na základe stratégie rozvoja sa pristupuje k príprave implementačnej časti. Jej úlohou je transformovať ciele stratégie do konkrétnych praktických krokov, čím dlhodobej vízii dodáva žiadúci operatívny aspekt. Podľa novej metodiky MDVRR pozostáva z programovej, realizačnej a finančnej časti.

Vypracovaním a schválením výsledného dokumentu sa však proces strategického plánovania nekončí. Stála pracovná skupina by mala podnikať kroky smerujúce k realizácii projektov, koordinovať činnosť zainteresovaných do rozvojového procesu a súčasne plniť aj monitorovaciu úlohu.

hore